Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Công ty MBF

Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Dễ.