Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Chị Lan

Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.