Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Trà sữa Bear Tea

Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng.

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.