Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Mr. Khánh

Hình thức chụp:  Tại Studio

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.

(Visited 1 times, 1 visits today)