Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Chị Hân

Hình thức chụp:  Ngoại cảnh

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.

(Visited 5 times, 1 visits today)