Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Đồ tre Mr. Hưng

Hình thức chụp:  Ngoài trời

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.