Tên khách hàng: Mr.Blur

Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng

Thời gian thực hiện: 2 -3 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.

(Visited 4times, 1 visits today)
(Visited 3 times, 1 visits today)