Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Mỹ phẩm Finaki

Hình thức chụp:  Trong studio

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.