Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Anh Hoàng

Hình thức chụp:  Studio

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.