Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Vinmart

Hình thức chụp:  Roadshow

Thời gian thực hiện: 5 – 7 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.

(Visited 1 times, 1 visits today)