Tên khách hàng: CHATEAU

Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.

(Visited 4 times, 1 visits today)