Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Anh Phương

Hình thức chụp:  Tại studio

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.