Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Anh Trí

Hình thức chụp:  Tại studio

Thời gian thực hiện: 4 – 5 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.